Zoom Show & Tell - August 23, 2022

Judy Veltidi 1
Judy Veltidi 2
Barbara Berdy